Tiếng Anh THCS

 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
CÔNG VĂN SỞ GDĐT   137k v. 3 00:46, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
CÔNG VĂN BỘ GDĐT   339k v. 3 00:46, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
FILE ÂM THANH + WORD   9337k v. 2 01:27, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILE ÂM THANH + FILE WORD   10940k v. 2 02:15, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
  1360k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  6488k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  263k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT   823k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT   171k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  3596k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  155k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  2055k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  15k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  3552k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  1196k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
13 QUESTONS FOR TESTING SPEAKING AND WRITING   13k v. 2 18:12, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
2 FILE WORD = 2 TESTS   171k v. 2 18:06, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILE ÂM THANH + FILE WORD   6362k v. 2 02:24, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILES ĐỀ KTRA ĐỌC, VIẾT, NÓI   131k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILES ĐỀ KTRA ĐỌC, VIẾT, NÓI   16545k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILE WORD + ÂM THANH   11793k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
KTRA ĐỌC, VIẾT   1357k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
KTRA NGHE: FILE ÂM THANH + WORD   12254k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILE WORD + ÂM THANH  8610k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
KTRA ĐỌC, VIẾT, KIẾN THỨC NGÔN NGỮ   41k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   1736k v. 2 02:15, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  1398k v. 3 00:45, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILE WORD + ÂM THANH   8405k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILE ÂM THANH + WORD   5800k v. 2 01:27, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
  1834k v. 2 18:30, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
FILE AM THANH + WORD   19146k v. 2 18:10, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
  11605k v. 2 02:25, 9 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+POWERPOINT   9206k v. 2 02:10, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+POWERPOINT   2872k v. 2 02:11, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIAO AN WORD+PPT   691k v. 2 18:10, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
  7k v. 2 02:25, 9 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
  7k v. 2 02:25, 9 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
  6443k v. 2 01:16, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
  9k v. 2 02:25, 9 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
LISTENING,READING & WTING TEST   4954k v. 2 00:40, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
12 QUESTIONS FOR TESTING SPEAKING AND WRITING   32k v. 2 18:09, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
10 TOPICS   33k v. 2 18:07, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+POWERPOINT   2807k v. 2 02:11, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   599k v. 2 02:12, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   3027k v. 2 02:12, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   2046k v. 2 02:12, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   3519k v. 2 02:12, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   6131k v. 2 02:14, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   1385k v. 2 02:14, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIAO AN WORD+ PPT(U1-SKILL1)   1287k v. 4 18:13, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ẤN WORD + PPT   2605k v. 2 00:41, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   780k v. 2 02:14, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   230k v. 2 02:13, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ć
Xem Tải xuống
GIÁO ÁN PPT  4522k v. 3 00:59, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   2703k v. 2 02:13, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
GIÁO ÁN MICROSOFTWORD   45k v. 3 00:59, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD   74k v. 3 02:25, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   1144k v. 2 02:25, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   1027k v. 2 02:25, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD   20k v. 2 02:25, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ć
Xem Tải xuống
  904k v. 2 01:02, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   674k v. 2 02:26, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ĉ
Xem Tải xuống
  37k v. 2 01:02, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ć
Xem Tải xuống
  922k v. 2 01:02, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   681k v. 2 02:26, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   3668k v. 2 02:26, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD+PPT   3675k v. 3 02:27, 2 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT   257k v. 2 00:42, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  2466k v. 2 00:42, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  9929k v. 2 00:42, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
GIÁO ÁN WORD + PPT  1597k v. 2 00:42, 10 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
ċ

Xem Tải xuống
2TESTS-2FILES WORD   126k v. 2 18:31, 6 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
3 FILES - CÁC MẪU THAM KHẢO (GIÁO ÁN CÁC TIẾT KỸ NĂNG, ÔN TẬP/THỰC HÀNH, KIỂM TRA, CHỮA BÀI KTRA)   40k v. 2 01:02, 7 thg 10, 2013 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên
Comments